14 stations of the cross

1. ecco homo, zie de mens

geslagen
tot bloedens toe
mishandeld
aan het einde van zijn krachten
speelbal van machtigen
geschonden gekleineerd
op de kruiswegen van deze wereld
onze wereld

ecco homo

(Johannes 19:5)
Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: “Zie, de mens!”

2. Jezus neemt het kruis op zich

uitgeleverd, overgeleverd,
vernederd
één geworden met de velen die
in die eeuw, in deze eeuw
zijn uitgeleverd, overgeleverd,
vernederd

(Johannes 19:16)
Toen gaf hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden.

3. De eerste val

kracht naar kruis
we zeggen het zo makkelijk
té makkelijk
té goedkoop
en we vergeten
elk kruis is zwaar

Armenian-Catholic-Patriarch-Via-Dolorosa-03

(klaagliederen 1:16)
Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn oog vliet van water,
want verre van mij is de trooster die mijn ziel verkwikken zou;
mijn zonen zijn verbijsterd – zo machtig is de vijand!

4. Jezus ziet zijn moeder

moeders dragen de halve wereld
en vaak ook de hele hel
van de dood van zonen
vermist, gevangen,
nooit teruggekomen
in de ogen van moeders
weerspiegeld zich al het leed
dat Hij te boven wil komen

statie 4

(klaagliederen 1:12)
Raakt het u niet, gij allen die voorbij gaat?
Aanschouwt en ziet, of er een smart is als de smart die mij werd aangedaan,
waarmee de Here mij in kommer dompelde ten dage van zijn brandende toorn.

5. Simon van Cyrene

als iemand een kruis draagt
uitgeput zonder hoop
God geef ons dan de moed
zijn kruis mee te dragen
als het moet tot in de dood

statie 5

(Marcus 15:21)
En zij presten een voorbijganger om Zijn kruis te dragen, een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam – de vader van Alexander en Rufus.  

6. Zweetdoek van Veronica

welk beeld draag ik met mij mee
van de ander
van de nabije, van de verre
van de vreemde, van de bekende
van de grote, van de kleine
van mijzelf, van Hem

statie 6

(numeri 6:25)
De Here doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

7. de tweede val

pijnwegen
lijdenswegen
kruiswegen
doodswegen
Heer, vergeef ons
hoe vaak hebben wij
werkeloos toegekeken
niets gezegd
niet ingegrepen

statie 7

(Jesaja 63:9)
In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds.

8. Jezus troost de vrouwen

slechts wie weet heeft van pijn
kan troostend spreken
wie zelf heeft gehuild
heeft oog voor de traan
wie zelf liefde ontving
kan echte warmte delen
alleen wie reisgenoot is
kan andermans wegen gaan

statie 8

(Lucas 23:28)
En Jezus wendde zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen…

9. De derde val

wanneer iemand inelkaar zakt
doen wij meestal niets
blijven toeschouwers
maar zo blijft de pijn
zo blijft het kwaad
zo komt geen verlossing nabij

statie 9

(psalm 40:8)
Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven

10. Van kleren beroofd

kleren maken de man
kleding is identiteit
verleent eigenheid
maar Hij accepteerde
de naakte schamelheid
van de mens in al
z’n kwetsbaarheid

statie 10

(Jesaja 1:6)
van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht.

11. Aan het kruis geslagen

leer ons de waarde
van anderen hoog te schatten
niemand te verlagen
tot een ding
maar hem te beschermen
met de mantel van de liefde
uit alle macht

statie 11

(psalm 22:17, Johannes 19:17)
want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. … en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden één, en Jezus in het midden.

12. Jezus sterft

het is volbracht

statie 12

(Johannes 19:30)
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! en Hij boog het hoofd en gaf de geest. 

 

13. Van het kruis genomen

gedragen
niet gevallen
gedood
maar toch levend
als op adelaarsvleugels
als in moederarmen
zo wilt U mij omgeven

statie 13

(Lucas 23:53)
En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het in linnen en legde Hem in een rotsgraf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 

14. In het graf gelegd

Jezus, jij doorkruist heel ons leven
al onze opvattingen
uit jouw laatste ademtocht
wordt een nieuwe zekerheid
geboren
midden onder ons
en wij zullen leven
amen

statie 14

(Mattheus 27:59,60)
En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, en hij legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen.

One thought on “14 stations of the cross

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s